Menu

Từ chối trách nhiệm


Kỹ thuật Rimtex Pvt. Ltd. cố gắng đảm bảo rằng dữ liệu và các tài liệu khác trong phần này là chính xác và đầy đủ, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào được thực hiện hoặc thiếu sót trong phần này. Chúng tôi luôn cẩn trọng và thận trọng để đảm bảo rằng thông tin được công bố là chính xác khi được đăng và cập nhật thường xuyên, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của nó và chúng tôi có thể thay đổi thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi xuất bản dữ liệu này “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Kỹ thuật Rimtex Pvt. Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tổn thất nào dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh gián tiếp hoặc trực tiếp từ việc sử dụng dữ liệu hoặc tài liệu trên phần này hoặc truy cập trái phép vào phần này hoặc bất kỳ phát sinh nào khác (trừ trường hợp luật pháp yêu cầu). Hiệu suất trong quá khứ của “TheXAxis” hoặc bất kỳ công ty nào khác của Tập đoàn được đề cập trên trang web này không thể được dựa vào như một hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai