Menu

Vòng quay trục X & Ring Travellers tại ITM 2022

Vòng kéo sợi X-Axis và Bộ du hành vòng đang giúp các máy kéo sợi đạt được chất lượng vượt trội trên mọi thông số sợi, cụ thể là - Tính đồng nhất,…

Vòng kéo sợi chuyên dụng cho chất lượng sợi tối ưu

Các Vòng kéo sợi Chuyên dụng của Trục X đang cho phép Máy kéo sợi dệt tạo ra lợi nhuận tạo ra sợi giá trị cao từ sợi đặc biệt…

Đóng góp của Ring quay & Ring Traveller trong máy Ring Frame

Vòng kéo sợi và Bộ du hành vòng là các thành phần quan trọng của Kéo sợi vòng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất sợi. Chúng tôi…

Nhẫn kéo sợi & Du lịch cho các thông số sợi tuyệt vời

Tìm hiểu cách Nhẫn kéo sợi và Du hành của Trục X giúp người kéo sợi kiểm soát sự không hoàn hảo trong quá trình sản xuất sợi. Trục X…

Vòng quay chuyên dụng & Máy du hành của Trục X

Máy quay chất lượng luôn theo dõi các cách thức và phương tiện để nâng cao chất lượng Sợi. Trục X quay vòng và…