Μενού

Αποποίηση Ευθυνών


Rimtex Engineering Pvt. Ltd. προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα και το άλλο υλικό σε αυτήν την ενότητα είναι σωστά και πλήρη, αλλά δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη από αυτήν την ενότητα. Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα και προφύλαξη για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι ακριβείς όταν δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά, αλλά δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και ενδέχεται να αλλάξουμε τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δημοσιεύουμε αυτά τα δεδομένα «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή. Rimtex Engineering Pvt. Ltd. δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση των δεδομένων ή του υλικού σε αυτό το τμήμα ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό το τμήμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκύπτουν (εκτός από το βαθμό που απαιτείται από το νόμο). Οι προηγούμενες επιδόσεις της «TheXAxis» ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να βασιστούν ως οδηγός για τις μελλοντικές της επιδόσεις